Virksomhedsform – Fordele og ulemper

Virksomhedsform – Fordele og ulemper

Med udgangspunkt i gentagne forespørgsler fra såvel nuværende som kommende kunder omkring valg af virksomhedsform forsøger vi her at give et overblik over fordele og ulemper som enkeltmandsvirksomhed og anpartsselskaber (gælder også Iværksætterselskaber og Aktieselskaber).

Enkeltmandsvirksomhed

Den enkleste og billigste form for virksomhed, hvor oprettelsen i de offentlige systemer er gratis.

Fordele

 • Virksomheden er en del af ejerens personlige indkomst og formue
 • Overskud/underskud indgår på selvangivelsen som personlig indkomst akkurat som lønindkomst.
 • Fuld råderet over virksomhedens økonomi – Private indskud og hævninger kan foretages uden, at det påvirker skattemæssige resultat.
 • Årsregnskab offentliggøres ikke, men skal fremsendes til SKAT, når og hvis SKAT anmoder herom, ellers indberettes kun hovedtal på den udvidede selvangivelse på SKAT TastSelv.
 • Mulighed for anvendelse af Virksomhedsskatteordningen til opsparing i virksomheden, især ved overskud over grænsen for topskat eller ved høje renteomkostninger i virksomheden samt især ved svingende overskud i virksomheden.
 • Mulighed for anvendelse af Kapitalafkastordningen, som ved større aktiver (eks. ejendomme) kan beregnes et afkast af investeringen, som ”kun” beskattes som kapitalindkomst med en skattesats fra ca. 32-33% og stigende afhængig af den øvrige kapitalindkomst for indehaveren.

 

Ulemper

 • Personlig hæftelse for al gæld i virksomheden
 • Fuld beskatning af overskud, hvilket vil sige ca. 42-43% til topskatten på ca. 56-58% af overskuddet.
 • Anvendelse af Virksomhedsskatteordningen kræver oftest assistance fra en professionel rådgiver/regnskabskyndig med fokus på de særlige skatteregler.
 • Ved ophør af virksomheden vil et opsparet overskud efter Virksomhedsskatteordningens bestemmelser blive beskattet enten i ophørsåret eller senest året efter, hvilket ofte vil være over topskattegrænsen og dermed en beskatning på ca. 56-58%. Bemærk, at der af opsparede overskud alene er betalt en acontoskat med max. 25%, som ydermere falder i disse år til hhv. 24,5%, 23,5% og ned til 22%.
 • Senere omdannelse til et kapitalselskab kan medføre en relativ høj beskatning for indehaveren, hvilket sker straks eller eventuelt udskydes i forbindelse med en såkaldt ”skattefri virksomhedsomdannelse”. Uanset valget ved omdannelsen, så vil beskatningen ske før eller senere. En omdannelse fra enkeltmandsvirksomhed kan medføre større omkostninger til revisorer og advokater.
 • Ingen mulighed for investering i andre virksomheder eller aktier gennem virksomheden, da dette altid vil blive betragtet som indehaverens personlige investering.

Vil du vide mere om Virksomhedsskatteordningen, kan du læse mere her

Kapitalselskab (Fællesbetegnelse for Anpartsselskab, Iværksætterselskab og Aktieselskaber)

Stiftelse af kapitalselskaber er omfattet af Erhvervsstyrelsens afgifter, som eks. for et anpartsselskab udgør kr. 670,00 for stiftelsen. Hertil kommer udgifter til rådgivere i forbindelse med stiftelsen, idet det kun er advokater, godkendte revisorer og pengeinstitutter som kan bekræfte selskabets kapital overfor Erhvervsstyrelsen. Stiftelse med andre værdier end kontanter kræver en vurderingsberetning, som kun kan kan udarbejdes af en godkendt revisor.

OBS – Særlige regler for Iværksætterselskabet med en kapital på mindre end kr. 25.000, som kan fremsende en såkaldt ”egenerklæring” for selskabets kapital.

 

Fordele

 • Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, hvilket som minimum kræver en direktion (aktieselskaber tillige en bestyrelse på minimum 3 medlemmer), hvor der er begrænset hæftelse overfor selskabets kreditorer. D.v.s. at kapitalejerne kun hæfter med den indskudte kapital i selskabet.
 • Direktionen bliver lønmodtagere i selskabet, og vil derfor løbende modtage løn i selskabet akkurat som ethvert andet lønmodtagerforhold.
 • Kapitalejerne har ikke rådighed over selskabets økonomi, hvorfor udbetalinger fra selskabet kun kan ske i form af enten lønninger og/eller udbyttebetalinger fra selskabet.
 • Beskatningen af selskabets overskud udgør for 2014 i alt 24,5% og for 2015 i alt 23,5%, som falder de næste år til 22% fra 2016 og fremover.
 • Udbytte udloddes efter selskabet har afregnet selskabsskatten, hvor der indeholdes 27% i udbytteskat for udbytte indtil kr. 51.700 (for ægtefæller kr. 103.400) i 2017 og 42% af udbytte, der overstiger dette beløb.
 • Ved ophør med aktiviteter i selskabet videreføres selskabet indtil selskabets formue er opbrugt og udbetalt enten som løn eller udbytte, hvilket kan planlægges af kapitalejerne.
 • Kapitalselskabet kan foretage investering i andre selskaber og blive medejer af andre selskaber. Herudover kan der foretages selskabskonstruktioner med eks. indskydelse af holdingselskaber og flere datterselskaber m.v..
 • Mulighed for skattefri aktieombytning og selvfinansiering i forbindelse med tiltrædelse af nye ejere m.v., herunder eks. investorer m.v..

 

Ulemper

Krav om binding af selskabskapitalen, som pt. udgør

 • Aktieselskaber, minimum kr. 500.000 (kan delvis indbetales med kr. 125.000)
 • Anpartsselskaber, minimum kr. 50.000
 • Iværksætterselskaber, minimum kr. 1 (Krav om opsparing med 25% af selskabets overskud, som bindes på en særlig reserve under egenkapitalen – Ingen udlodning af udbytte før end egenkapitalen minimum udgør kr. 50.000).
 • Bemærk dog, at selskabskapitalen kan anvendes til selskabets løbende økonomiske transaktioner, idet det er selskabets egenkapital (forskellen på aktiver og passiver) der skal udgøre ovenfor anførte minimumskrav for selskabet.
 • Der er en række formelle forhold for selskaber, som skal være til stede, herunder vedtægter, ejerregister, ejerbog samt offentliggørelse af årsregnskabet i Erhvervsstyrelsens systemer. Endvidere kan der være forhold som direktørkontrakter og ejeraftaler i selskaber med flere ejere.
 • Optagelse af lån og kreditter kræver ofte, især i mindre selskaber, at selskabets ledelse og ejere hæfter personligt for de optagne lån og kreditter overfor eks. kreditinstitutter og andre leverandører.
 • Krav om eks. arbejdsskadeforsikring i selskaber, også i de tilfælde, hvor der ikke udbetales lønninger, idet alene direktionen er tilstrækkelig til at kræve forsikring.
 • Kræver ofte professionel assistance at indberette et korrekt årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Lempet for de helt små selskaber i forbindelse med indførelsen af de såkaldte “Mikrovirksomheder”.
 • Lån i selskabet (aktionær- eller anpartshaverlån) er som udgangspunkt ulovligt og må ikke finde sted, dog kan disse lån ved opfyldelse af særlige bestemmelser være lovlige. Uagtet lånet er lovligt eller ulovligt, så vil lånet skattemæssigt blive betragtet som skattepligtig indkomst for selskabets ledelse/kapitalejer enten som lønindkomst eller udbytteindkomst. Bemærk ydermere, at aktionærlån skal forrentes med diskontoen +10%. Renten vil være skattepligtig for selskabet, medens låntageren ikke vil have et skattemæssigt fradrag for de tilsvarende renter.

 

Vi har helt bevidst ikke omtalt muligheden for fravalg af revision af årsregnskabet, idet vi opfatter dette forhold som værende både en fordel og en ulempe, idet et fravalg af revision af årsregnskabet vil afhænge af det enkelte selskabs forhold og ikke mindst selskabets ledelses vurdering heraf. Herudover kan der være krav fra andre interessegrupper om, at der skal foretages revision af årsregnskabet.

 

Vi skal for en god ordens skyld anbefale, at der søges kompetent rådgivning i forbindelse med valg af virksomhedsform, idet der er mange forskellige forhold, som skal tages i betragtning og vurderes inden en beslutning tages.

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017-2018

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.