InHouse Solutions

InHouse Solutions

InHouse Solutions er vort nye koncept, som vi kan tilbyde alle kunder og virksomheder.

Konceptet er ganske enkelt, idet der ikke er nogen form for outsourcing af opgaverne, eks. regnskabsdata, bogholderi og årsregnskaber m.v.. Alle opgaver udføres og løses hos os i vore interne systemer.

 

Baggrunden for dette nye koncept er vor konstatering af, at der efterhånden findes rigtig mange løsninger for virksomhederne til at få varetaget sine administrative opgaver, herunder bogholderi, lønregnskaber, debitor-/kreditorstyring, årsregnskaber og selvangivelser m.v.. Imidlertid er rigtig mange af disse løsninger ikke optimale for virksomheden, idet der ikke findes en reel vurdering af virksomhedens behov af indehaverne, hvor den egentlige altafgørende parameter for valget af løsning er et spørgsmål om pris uden overhovedet at tage kvaliteten i betragtning. På sigt bliver det desværre ofte den dyreste løsning. Det er følgelig et postulat, som vi derfor gerne vil bevise gennem vort nye koncept.

 

Vi har en klar opfattelse af, at der findes rigtig mange virksomheder i dag, som anvender en hosted online-løsning som regnskabsprogram, hvilket typisk medfører en omkostning fra ca. kr. 1.000 – 4.000/år i samlet abonnement. Når der hertil ofte tilknyttes en regnskabskyndig i form af en bogholder eller regnskabsbureau, så vil den samlede omkostning meget hurtig udgøre minimum kr. 10.000/år. Hvis man så som virksomhedsejer vælger en godkendt revisor til den endelige udarbejdelse af årsregnskabet (krav, hvis der er revisionspligt), så kan de fleste udmærket forestille sig, at den samlede omkostning bliver af en anselig størrelse.

 

Nuvel, så er der de virksomhedsindehavere, som vælger at foretage hele administrationen selv, herunder bogholderi og regnskaber uden reelt at have den mindste forudsætning for at kunne bestride opgaven bare nogenlunde tilfredsstillende. Det er følgelig et valg, men for mange kan vi kun konkludere, at valget er helt forkert, idet bogholderi og regnskaber ofte ikke overholder selv de mest basale bestemmelser i bogføringsloven og bogføringsvejledningen. Dette bevirker i sidste ende, at årsregnskab og selvangivelse vil være stærkt fejlbehæftede, hvor der reelt vil være en reel risiko for, at Skat ikke vil godkende årsregnskabet med en deraf følgende forhøjelse af skatteansættelsen og deraf restskat. Derudover er rigtig mange ikke vidende om, at de faktisk “snyder” sig selv, idet de ikke får de retmæssige fradrag, som bestemmelserne i skattelovgivningen faktisk giver mulighed for. Det værste er i denne situation, at de selvsamme virksomhedsindehavere ikke er bevidste om situationen, hvilket som bekendt kan være ganske udmærket, men når bevidstheden omkring forholdene står klart, så melder frustrationerne og vreden sig over situationen samtidig med de økonomiske konsekvensers uoverskuelighed.

 

Det er desværre ikke så nemt, som de mange udbydere gør sig til talsmand for – “Det er ikke bare at taste nogle tal og trykke på en knap, så har man et årsregnskab og en selvangivelse….”. Det er reelt først når bogholderiet er afsluttet for regnskabsåret, at der skal foretages de absolut vigtigste beslutninger og vurderinger omkring årsregnskabet inden den endelige godkendelse.

 

Vi tilbyder derfor i denne forbindelse løsninger i flere varianter, som spænder fra totalløsningen, hvor vi varetager stort set alle de administrative opgaver for kundens virksomhed, og til den individuelle tilpassede løsning, som kan være helt enkel, eks. kontrol af en selvangivelse eller årsopgørelse og andre ad hoc opgaver.

Dette er den absolut letteste løsning, hvis du allerede er eller er ved at gå “død” i bogholderi og regnskab. Det kan også være, at dit bogholderi og regnskab bliver henlagt til en sen aftenstund eller weekenden, hvilket ikke er en holdbar løsning. Virksomhedens bogholderi og regnskab bør og skal være højt prioriteret i alle virksomheder, således det kan anvendes som et styringsredskab og til enhver tid kunne afspejle virksomhedens økonomiske situation samt ikke mindst fremtidige dispositioner. Hertil bør også overvejes og inkluderes forhold som en handlingsplan for virksomheden samt ikke mindst en løbende budgettering for virksomheden.

 

Vort koncept er derfor, at der ikke betales ekstra for regnskabsprogrammet, som vi anvender normalt, hvilket i givet fald giver en besparelse i forhold til løsningen med et hosted regnskabsprogram.

Derudover tilbyder vi en løsning omkring bogholderi, hvor vi som godkendte revisorer matcher kundens nuværende løsning som minimum og derudover tilbyder en rabat op til  20% af det nuværende årshonorar, hvis der indgås en aftale med os. Rabatten vil være gældende for de første 12 måneder, hvorefter det endelige honorar fastlægges. Dette tilbud forudsætter følgelig, at kunden pt. har tilknyttet en regnskabskyndig (bogholder eller revisor) til at assistere med bogholderi og regnskab. I modsat fald vil besparelsen alene være abonnementet på regnskabsprogrammet. (Dokumentation for tidligere honorarer krævet.)

 

Hvis kunden har et behov for et hosted online-regnskabsprogram (særlige løsninger m.v.), så er vi helt opdaterede på anvendelsen af de fleste online-regnskabsprogrammer, hvorfor dette følgelig ikke er nogen hindring for et skifte til os med bogholderi og årsregnskab.

 

Vi kan tilbyde disse løsninger og rabatter ud fra vort kendskab til mange kunders både nuværende og tidligere løsninger, hvor det ofte er kendetegnet, at der betales alt for store honorarer til ekstern assistance, hvor kvaliteten af assistancen ikke på nogen måde matcher de opkrævede honorarer, snarere tværtimod. Hvis du som kunde er tvivl om, hvorvidt vore påstande er korrekt, så kan du som kunde tage mod tilbuddet ovenfor og selv konstatere og vurdere vor påstand. Du har som kunde altid mulighed på ethvert tidspunkt at opsige en indgået aftale, idet vi som godkendte revisorer ikke må indgå i bindende aftaler eller kontrakter f.s.v. angår opsigelse. Dette bevirker, at aftalen kan opsiges straks!

 

Som godkendte revisorer påser vi følgelig, at alle relevante forhold for den enkelte kunde bliver gennemgået og belyst, således der kan anvises en optimal løsning for hele administrationen og ikke mindst et fuldt overblik over kundens skattemæssige situation ligesom dette danne udgangspunkt for en korrekt optimalt økonomisk stillingtagen og skatteplanlægning.

 

Vi løser alle opgaver fra A-Z, d.v.s. fra revion til almindelig assistance.

 

 

 

Kontakt os allerede i dag på kontaktsiden. Du kan også til enhver tid skrive en mail eller ringe på telefon 20 33 89 55

 

Dette er og bliver den nemmeste/letteste løsning for dig som virksomhedsejer…

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018-2020